Správca záloh

SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU je nová nezisková organizácia, ktorá vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku.

Správcu založili štyri neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR - konzorcium AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupuje výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

AVNN
SAMO

Spojenie obchodníkov a výrobcov zabezpečuje:

 • lepšiu transparentnosť systému,
 • lepšiu vzájomnú kontrolu aj koordináciu,
 • spoločný záujem na hladkom, ekonomickom a ekologicky udržateľnom fungovaní systému, ktorý je ústretový voči spotrebiteľovi a plní ciele zberu.

Prečo Slovensko zálohuje

Zavedením zálohového systému sa začal písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek. Plastové fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Ako funguje zálohový systém

Výrobca registruje nápojové obaly u Správcu. Zaplatí záloh a poplatok za každý obal uvedený na trh.
Výrobca predá nápoj obchodníkovi, ktorý mu zaplatí okrem ceny aj záloh.
Obchodník predá nápoj spotrebiteľovi, ktorý mu zaplatí cenu nápoja aj záloh.
Spotrebiteľ vráti obal obchodníkovi, ktorý mu vráti záloh naspäť.
Obchodník vráti vyzbierané obaly Správcovi, ktorý mu vyplatí záloh a manipulačný poplatok, ako odplatu za manipuláciu s obalom.
Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie, prepravu a spracovanie obalov.
Materiál od Správcu putuje k recyklátorovi.
Recyklátor materiál spracuje. Výrobca ho následne môže použiť na výrobu nových fliaš a plechoviek.

Základné princípy systému:

 • plnenie zákonom stanovených cieľov a povinností,
 • hospodárnosť ako kľúčový aspekt fungovania systému „hodnota za peniaze“,
 • ústretovosť voči spotrebiteľovi,
 • transparentnosť a nediskriminačný prístup,
 • plnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ = vyššia miera zberu, zvýšenie podielu recyklovaného obsahu v nových obaloch,
 • podpora obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“.

Zistite viac

Získajte potrebné informácie k zálohovaniu jednorázových nápojových obalov podľa vášho zamerania.

Táto stránka sa bude priebežne aktualizovať, aby poskytla všetky dôležité informácie o zálohovom systéme spotrebiteľom, výrobcom, veľkoobchodníkom aj maloobchodníkom.

 • Výrobcovia
  • Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom (link)
  • Výzva výrobcom a distribútorom (link)
  • Dizajn manuál k logu (Z) Zálohované (link)
  • Manuál pre výrobcov (link)
 • Distribútori
  • Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom (link)
  • Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom – dobrovoľné odberné miesta (link)
  • Kontakty na dodávateľov zariadení RVM (zálohomatov) (link)
  • Výzva výrobcom a distribútorom (link)
  • Výzva pre dobrovoľné odberné miesta (link)
  • Spôsob odberu zálohovaných jednorazových nápojových obalov (link)
  • Informačný materiál pre dobrovoľné odberné miesta (link)
  • Informačný plagát k zálohovaniu pre spotrebiteľa (link)
  • Informačný plagát k zálohovaniu pre spotrebiteľa pre národnostné menšiny (link)
  • Manuál pre distribútorov (link)
  • Čerpacie stanice a Systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek (link)
 • Alternatívne odberné miesta
  • Alternatívne odberné miesta (link)
  • HoReCa (link)
  • Pitné režimy (link)
  • Školy (link)
  • Športové strediská (link)
  • Vendingové spoločnosti (link)
 • Samosprávy
  • Samosprávy a Systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek (link)
  • Informačný plagát k zálohovaniu pre spotrebiteľa (link)
  • Informačný materiál pre dobrovoľné odberné miesta (link)
 • Média
  • Tlačová správa (link)
  • Materiály pre médiá (presskit) (link)
  • Informačný plagát k zálohovaniu pre spotrebiteľa (link)
 • Spotrebitelia
  • Pre viac praktických informácií o zálohovaní plastových fliaš a plechoviek navštívte www.slovenskozalohuje.sk
 • Výročné správy
  • Výročná správa Správcu zálohového systému_2021 (link)
 • Súhlasy na prevádzkovanie zariadení
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Kočovce (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Rosina (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Široké (link)
  • Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Kočovce (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v obci Žirany (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Kočovce (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Široké (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Žirany (link)
  • Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v meste Banská Bystrica (link)
 • Transparentné výkazy
  • Transparentný výkaz 10 2022, 1.11.2022 (link)

Časté otázky

Aké sú výhody zálohového systému?

Zálohovanie je nástroj rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť na viac ako 90 %, podporiť recykláciu a prispieť k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Čo sa bude zálohovať?

Zálohovať sa budú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 do 3 l vrátane, s výnimkou mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.

Aké nápoje sa budú zálohovať?

Za nápoje sa považujú v zmysle zákona „kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko“. Zálohovať sa podľa toho budú sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno.

Aká bude výška zálohu?

Výška zálohu bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.

Odkedy sa bude zálohovať?

Od 1. januára 2022.

Aké bude prechodné obdobie?

Jednorazové obaly na nápoje, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa Zákona o zálohovaní, môžu byť uvádzané na trh do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.

Kto spravuje zálohový systém?

Správca zálohového systému je nezisková organizácia založená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Kto je Správca zálohového systému?

Správca zálohového systému je nová nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR. Správca vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému na jednorazové nápojové obaly, v súlade so zákonom o zálohovaní.

Aké sú orgány Správcu zálohového systému?

Orgánmi Správcu zálohového systému sú správna rada, riaditeľ a dozorná rada. Členovia orgánov boli nominovaní zakladajúcimi združeniami a Ministerstvom životného prostredia SR.  

Ako je financovaný zálohový systém?

Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.

Kto reguluje a kontroluje zálohový systém?

Ministerstvo životného prostredia SR.

Kto je výrobca?

Výrobcom obalov je výrobca obalov podľa osobitného predpisu (§ 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch.

Kto je distribútor?

Distribútorom obalov je distribútor obalov podľa osobitného predpisu (§ 52 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý uskutočňuje distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch.

Ako sa zapojiť do zálohového systému?

Zapojeniu sa do zálohového systému predchádza zaslanie žiadosti, ktorej vzor nájde výrobca alebo distribútor na odkaze v časti Zistite viac. Na jej základe je potrebné uzavrieť so Správcom zálohového systému zmluvu.

Ako prebieha uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému?

Po prijatí žiadosti bude distribútorovi zaslaná zmluvná dokumentácia na kontaktný email uvedený v dotazníku. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Distribútor má povinnosť požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností len v prípade, ak má povinnosť registrovať ako odberné miesto alebo má záujem registrovať sa ako dobrovoľné odberné miesto.

Kto sa môže registrovať ako odberné miesto?

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar (napríklad drogérie). Tieto povinnosti môže plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2 dobrovoľne. Vzor žiadosti a pokyny na uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému ako dobrovoľné odberné miesto nájdete na linku.

Ako prebieha registrácia distribútorov v zálohovom systéme?

Najskôr je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy so Správcom zálohového systému, následne podpísať zmluvu. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Distribútor dostane aktivačný email, ktorý obsahuje link do registračného portálu a vyzýva distribútora na vytvorenie konta v ňom. Distribútor sa registruje a čaká na email s výzvou na zadanie hesla. Po jeho obdržaní si vytvorí heslo a jeho konto je úspešne vytvorené.

Ako prebieha registrácia odberného miesta u Správcu?

Distribútor je povinný mať najskôr uzatvorenú zmluvu so Správcom zálohového systému a mať vytvorené konto v registračnom portáli Správcu. Po vytvorení konta distribútora je potrebné prihlásiť príslušné odberné miesta v danom registračnom portáli Správcu zálohového systému.

Ako prebieha registrácia výrobcov v zálohovom systéme?

Najskôr je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy so Správcom zálohového systému, následne podpísať zmluvu. Zmluvu je potrebné po vyplnení a podpísaní poslať Správcovi poštou na uvedenú adresu v dvoch vyhotoveniach. Výrobca dostane aktivačný email, ktorý obsahuje link do registračného portálu a vyzýva výrobcu na vytvorenie konta v ňom. Výrobca sa registruje a čaká na email s výzvou na zadanie hesla. Po jeho obdržaní si vytvorí heslo a jeho konto je úspešne vytvorené.

Ako prebieha registrácia nápojových obalov výrobcov?

Výrobca je povinný mať najskôr uzatvorenú zmluvu so Správcom zálohového systému a mať vytvorené konto v registračnom portáli Správcu. Po vytvorení konta výrobcu je potrebné prihlásiť EAN kódy nápojových obalov zákonne podliehajúcich zálohovaniu v danom registračnom portáli Správcu zálohového systému. V rámci registrácie EAN kódov je potrebné Správcovi zaslať 8 kusov fyzických vzoriek za každý EAN kód v súlade s pokynmi Správcu.

Ako bude prebiehať recyklácia?

Prioritou Správcu zálohového systému bude podporiť recykláciu vyzbieraného materiálu a jeho následné využitie na rovnaký účel, na ktorý bol pôvodne vyrobený. Správca sa hlási k princípom obehového hospodárstva a podporuje recykláciu, tzv. z fľaše do fľaše, resp. z plechovky do plechovky. Vytvorí sa tak možnosť pre výrobcov na Slovensku plniť svoje zákonné povinnosti a dobrovoľné záväzky.

Kde nájdem základné pravidlá fungovania zálohového systému?

Základné informácie nájdete v zákone o zálohovaní jednorazových obalov z 11. 9. 2019, vo vyhláške MŽP zo 14. 10. 2019 a smernici Európskeho parlamentu a rady z 5. 6. 2019.

Ako rozpoznať zálohovaný obal?

V prípade zálohovaných obalov je potrebné si všímať grafický symbol v recyklačných šípkach (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.

Kde má byť na obale umiestnený symbol zálohovania?

Logo zálohovania musí byť umiestnené v súlade s pravidlami Správcu, na etikete alebo priamo na obale nápoja. Viac informácií je uvedených v Manuáli pre označovanie, ktorý bude prílohou zmluvy so Správcom a tiež je dostupný v sekcii Zistite viac

Aké sú najčastejšie chyby pri označovaní zálohovaných obalov?

Aby ste sa vyhli prípadným problémom pri verifikácii a následnej registrácii vašich produktov v zálohovom systéme stačí aby ste postupovali podľa pokynov v Manuáli na označovanie. V prípade symbolu Z dodržujte stanovenú veľkosť, dostatočný farebný kontrast (pričom môžete farbu loga prispôsobiť farbe vášho brandu) umiestnenie v blízkosti čiarového kódu,orientáciu a ochranné zóny. Najčastejšie chyby sa robia pri čiarových kódoch a sú okom viditeľné a odstrániteľné už v procese návrhu grafiky obalu alebo aplikácie na výrobok. Viac informácií je uvedených v Manuáli pre označovanie, ktorý bude prílohou zmluvy so Správcom a tiež je dostupný v sekcii Zistite viac

Čo je zálohová nálepka?

V prípade, že výrobca nevie zabezpečiť požiadavky na zobrazenie loga na pôvodnej etikete obalu, resp. priamo na obale, v prípade plechovky, môže využiť na označenie obalu čiarovým kódom, logom zálohového systému a textom „ZÁLOHOVANÉ“, osobitnú nálepku. Podmienky používania a registrácie takto označených obalov v zálohovom systéme nájde výrobca v Manuáli na označovanie, ktorý je dostupný na odkaze v časti Zistite viac

Kde sa dá objednať zálohová nálepka?

Zálohovú nálepku si výrobca môže vyrobiť alebo dať vyrobiť v súlade s požiadavkami uvedenými v Manuáli na označovanie, ktorý je dostupný na odkaze v časti Zistite viac

Kde môže byť zálohová nálepka umiestnená na obale?

Nálepka musí byť umiestnená v súlade s pravidlami Správcu. Viac informácií je uvedených v Manuáli na označovanie, ktorý je dostupný na odkaze v časti Zistite viac

Ako uvádzať výšku záloh na cenovke alebo výveske?

Výška zálohu, 15 eurocentov, musí byť uvedená na cenovke alebo výveske oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja. Sprístupnenie informácie o cene nápoja a výške zálohu pre spotrebiteľa by malo byť viditeľné, jasné a zrozumiteľné.

Ako pri predaji účtovať výšku záloh?

Výška zálohu musí byť v rámci dokladu o úhrade evidovaná osobitne ako nezdaniteľná predajná položka. Rovnako aj v prípade vyplatenia záloh spotrebiteľovi.

Aké sú schválené spôsoby odberu obalov od zákazníka?

Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to automatizovaný, poloautomatizovaný a ručný zber. Viac informácií sa dozviete v dokumente Spôsoby odberu v sekcii Zistite viac

Kto stanovuje formu zberu pre konkrétnu prevádzku?

Vyberá si obchodník, Správca môže odporučiť na základe podmienok danej prevádzky a následne schvaľuje zvolenú formu odberu.

Kto zabezpečuje spotrebný materiál pre odberné miesta?

Spotrebný materiál pre jednotlivé odberné miesta (vrecia, plomby) si objednáva distribútor podľa pokynov od Správcu. Spotrebný materiál pre jednotlivé odberné miesta (vrecia, plomby) si objednáva distribútor od spoločnosti Tatra Gold, s.r.o. zaslaním objednávkového formulára na emailovú adresu objednavky@tatra-gold.sk, (do budúcna by mal byť spustený e-shop, prostredníctvom ktorého sa objednávky budú zadávať).

Ako prebieha proces odberu obalov z odberných miest?

Odber zálohovaných obalov od jednotlivých distribútorov zabezpečuje Správca prostredníctvom prepravcu.

Kedy Správca uhrádza obchodníkovi zálohy a manipulačný poplatok za odobrané obaly?

Finančné prostriedky na vyplatenie záloh a manipulačného poplatku sú splatné do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikne Správcovi povinnosť finančné prostriedky uhradiť, v súlade so zmluvou.

Ako často je distribútor povinný zasielať výkaz Správcovi?

Informáciu o množstve vyplatených zálohov distribútor povinný doručiť najneskôr do 7. dňa v kalendárnom mesiaci za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca vo forme csv súboru s presne zadefinovanou štruktúrou nahratím do registračného portálu Správcu.

Aké poplatky budú platiť výrobcovia do zálohového systému?

Výrobca platí do systému 3 druhy poplatkov, vstupný = jednorazový poplatok za registráciu výrobcu v systéme, administratívny poplatok za registráciu EAN-u v systéme a poplatok za uvedenie obalu na trh, tzv. Industry fee. Cenník poplatkov bude zverejnený v sekcii zistite viac

Ako často je výrobca povinný zasielať výkaz Správcovi?

Výrobca je povinný, najneskôr do 5. dňa v každom kalendárnom mesiaci, Správcu informovať o množstvách zálohovaných obalov uvedených na trh v SR za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca ku každému registrovanému čiarovému kódu, a to v kusoch aj v kilogramoch, a to prostredníctvom registračného portálu Správcu, kde má vytvorené svoje užívateľské konto.

Kontakt

Pre všeobecné otázky týkajúce sa práv a povinností výrobcov a distribútorov nás kontaktujte na info@spravcazaloh.sk.

Pre zaslanie žiadosti o uzavretie zmluvy so správcom (výrobcovia, distribútori – odberné miesta) nás kontaktujte na registracia@spravcazaloh.sk alebo na našej korešpondenčnej adrese určenej pre zaslanie žiadosti, zmluvy, vzoriek.

Pre získanie informácií ohľadom logistiky a nahlásenie potreby mimoriadnych zvozov z registrovaných odberných miest nás kontaktujte na dispecing@spravcazaloh.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 3222 4222.

Pre dotazy výrobcov a distribútorov spojené priamo s registráciou v zálohovom systéme a registračným portálom nás kontaktujte na zakaznickecentrum@spravcazaloh.sk alebo telefonicky na čísle +421 911 039 912 (výrobcovia), +421 910 151 022 (distribútori).

Pre konkrétne dotazy výrobcov k zálohovému systému, právam a povinnostiam výrobcov použite emailový kontakt sona.gregova@spravcazaloh.sk telefonický kontakt +421 910 365 612.

Pre konkrétne dotazy distribútorov k zálohovému systému, právam a povinnostiam distribútorov použite emailový kontakt marian.harvanek@spravcazaloh.sk alebo telefonický kontakt +421 901 737 719.

Pre konkrétne dotazy alternatívnych riešení pre zálohový systém ako napríklad pre reštaurácie, hotely, pitné režimy firiem, čerpacie stanice, podujatia či iné zariadenia so zvýšenou frekvenciou návštevníkov použite emailový kontakt andrea.paholikova@spravcazaloh.sk alebo telefonický kontakt +421 911 457 716.

Kontakt pre médiá: press@spravcazaloh.sk

Sídlo:
Správca zálohového systému n.o.
Pluhová 192/2
Bratislava 831 03

Korešpondenčná adresa:
Správca zálohového systému n.o.
Ivanská cesta 30/B (Budova Aircraft)
Bratislava 821 04

Korešpondenčná adresa pre zaslanie žiadosti, zmluvy, vzoriek:
Správca zálohového systému n.o.
Areál Vertiv Slovakia, a. s.
Budova č. 5
Piešťanská 1202
915 28 Nové Mesto nad Váhom