Správca záloh

SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU je nová nezisková organizácia, ktorá vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému na Slovensku.

Správcu založili štyri neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR - konzorcium AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupuje výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

AVNN
SAMO

Spojenie obchodníkov a výrobcov zabezpečuje:

 • lepšiu transparentnosť systému,
 • lepšiu vzájomnú kontrolu aj koordináciu,
 • spoločný záujem na hladkom, ekonomickom a ekologicky udržateľnom fungovaní systému, ktorý je ústretový voči spotrebiteľovi a plní ciele zberu.

Prečo Slovensko zálohuje

Zavedením zálohového systému sa začne písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. PET fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Ako funguje zálohový systém

Výrobca registruje nápojové obaly u Správcu. Zaplatí záloh a poplatok za každý obal uvedený na trh.
Výrobca predá nápoj obchodníkovi, ktorý mu zaplatí okrem ceny aj záloh.
Obchodník predá nápoj spotrebiteľovi, ktorý mu zaplatí cenu nápoja aj záloh.
Spotrebiteľ vráti obal obchodníkovi, ktorý mu vráti záloh naspäť.
Obchodník vráti vyzbierané obaly Správcovi, ktorý mu vyplatí záloh a manipulačný poplatok, ako odplatu za manipuláciu s obalom.
Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie, prepravu a spracovanie obalov.
Materiál od Správcu putuje k recyklátorovi.
Recyklátor materiál spracuje. Výrobca ho následne môže použiť na výrobu nových fliaš a plechoviek.

Základné princípy systému:

 • plnenie zákonom stanovených cieľov a povinností,
 • hospodárnosť ako kľúčový aspekt fungovania systému „hodnota za peniaze“,
 • ústretovosť voči spotrebiteľovi,
 • transparentnosť a nediskriminačný prístup,
 • plnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ = vyššia miera zberu, zvýšenie podielu recyklovaného obsahu v nových obaloch,
 • podpora obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“.

Zistite viac

Táto stránka sa bude priebežne aktualizovať, aby poskytla všetky dôležité informácie o zálohovom systéme spotrebiteľom, výrobcom, veľkoobchodníkom aj maloobchodníkom.

 • Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom (link)
 • Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom – dobrovoľné odberné miesta (link)
 • Tlačová správa (link)
 • Výzva výrobcom a distribútorom (link)
 • Výzva pre dobrovoľné odberné miesta (link)
 • Dizajn manuál k logu (Z) Zálohované (link)
 • Materiály pre médiá (link)
 • Informácie pre spotrebiteľov www.slovenskozalohuje.sk

Časté otázky

Aké sú výhody zálohového systému?

Zálohovanie je nástroj rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných PET fliaš a plechoviek zvýšiť na viac ako 90 %, podporiť recykláciu a prispieť k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Čo sa bude zálohovať?

Zálohovať sa budú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 do 3 l vrátane, s výnimkou mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.

Aké nápoje sa budú zálohovať?

Za nápoje sa považujú v zmysle zákona „kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko“. Zálohovať sa podľa toho budú sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno.

Aká bude výška zálohu?

Výška zálohu bude jednotná pre PET fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.

Odkedy sa bude zálohovať?

Od 1. 1. 2022.

Aké bude prechodné obdobie?

Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto Zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2021 alebo distribuované do 30. júna 2022.

Kto spravuje zálohový systém?

Správca zálohového systému je nezisková organizácia založená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu.

Kto je Správca zálohového systému?

Správca zálohového je nová nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR.

Aké sú orgány Správcu zálohového systému?

Orgánmi Správcu zálohového systému sú správna rada, riaditeľ a dozorná rada. Členovia orgánov boli nominovaní zakladajúcimi združeniami a Ministerstvom životného prostredia SR.  

Ako je financovaný zálohový systém?

Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.

Kto reguluje a kontroluje zálohový systém?

Ministerstvo životného prostredia SR.

Kto je výrobca?

Výrobcom obalov je výrobca obalov podľa osobitného predpisu (§ 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch.

Kto je distribútor?

Distribútorom obalov je distribútor obalov podľa osobitného predpisu (§ 52 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), ktorý uskutočňuje distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch.

Ako prebieha uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému?

Výrobca má povinnosť požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa zákona do 60 dní od oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu. Distribútor má povinnosť požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu v prípade, že má záujem sa registrovať ako odberné miesto, zo zákonnej povinnosti alebo dobrovoľne. Vzor žiadosti na uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému nájdete na linku.

Kto sa môže registrovať ako odberné miesto?

Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar (napríklad drogérie). Tieto povinnosti môže plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2 dobrovoľne. Vzor žiadosti a pokyny na uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému ako dobrovoľné odberné miesto nájdete na linku.

Ako bude prebiehať recyklácia?

Prioritou Správcu zálohového systému bude podporiť recykláciu vyzbieraného materiálu a jeho následné využitie na rovnaký účel, na ktorý bol pôvodne vyrobený. Správca sa hlási k princípom obehového hospodárstva a podporuje recykláciu, tzv. z fľaše do fľaše, resp. z plechovky do plechovky. Vytvorí sa tak možnosť pre výrobcov na Slovensku plniť svoje zákonné povinnosti a dobrovoľné záväzky.

Kde nájdem základné pravidlá fungovania zálohového systému?

Základné informácie nájdete v zákone o zálohovaní jednorazových obalov z 11. 9. 2019, vo vyhláške MŽP zo 14. 10. 2019 a smernici Európskeho parlamentu a rady z 5. 6. 2019.

Kontakt

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na info@spravcazaloh.sk.

Kontakt pre médiá: lucia.morvai@spravcazaloh.sk / press@spravcazaloh.sk

V prípade žiadosti o uzavretie zmluvy so správcom (výrobcovia, distribútori) nás kontaktujte na registracia@spravcazaloh.sk alebo na našej korešpondenčnej adrese.

Sídlo:
Správca zálohového systému n.o.
Pluhová 192/2
Bratislava 831 03

Korešpondenčná adresa:
Správca zálohového systému n.o.
Ivanská cesta 30/B (Budova Aircraft)
Bratislava 821 04